เกี่ยวกับมัด&ฮาวด์

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาที่ยั่งยืนในธุรกิจอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เคารพในสิทธิการดาเนินชีวิตขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

 • เป็นบริษัททียังยื่นและเป็นที่ยอมรับ ในสายตาของพนักงาน ลูกค้า สังคม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
 • สร้างและบริหารแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในด้านการรับรู้ การยอมรับ และการเป็นผู้นำตลาดของแบรนด์
 • ให้ความสำคัญและสนับสนุนพนักงานทุกระดับในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
 • เป็นผู้นำตลาดที่ยังยื่นเคียงคู่กับสังคมไทย (คุณภาพสินค้าและบริการ การเติบโตร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และมูลค่าของแบรนด์)

นโยบายของบริษัท

 • วางพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจและผลประกอบการทางธุรกิจ
 • ปีพ.ศ. 2549 ทีมผู้บริหารมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติการที่ดีเลิศ
 • การวางโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้า และเจ้าของพื้นที่เช่า และกระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพขึ้น
 • การวางพื้นฐานที่ดีที่มีระบบและเน้นการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หลักการของมัด&ฮาวด์

 • เป็นผู้รับผิดชอบ
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • มีความซื่อสัตย์สูง

CISA ebook ICBB test software Masks KN95 Mask Diet Pills