เกี่ยวกับมัด&ฮาวด์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • ตัวเลือกที่เราทำและการกระทำที่เรานำมาเป็นภาพสะท้อนของค่านิยมขององค์กรเรา
  • เราต้องการที่จะเป็นที่รู้จักมากกว่าแค่การเป็นพลเมืองที่ดี
  • เราต้องการดำเนินธุรกิจของเราไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนที่เราดำเนินการอยู่องค์กรเดียวกัน
  • เราตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของเรา (คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้จัดส่งวัตถุดิบ สมาชิกชุมชน และอื่นๆ)
  • เราสื่อสารกันอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและประสิทธิภาพในทางธุรกิจของพวกเรา

CISA ebook ICBB test software Masks KN95 Mask Diet Pills